Min grundsyn

Som lärare är det viktigt att bli inspirerad och att hitta idéer som kan utvecklas i den egna undervisningen. Själv hittar jag mina uppslag ute på nätet, i litteraturen, läromedlen, samt från kollegor.

Det krävs också en viss, eller jag vill nog påstå en väldigt stor, medvetenhet och uppfinningsrikedom som lärare för att hitta det som lockar elever till lärande. Jag vill att mina lektioner ska vara roliga samtidigt som de ger kunskap och mersmak för ämnet.

Jag anser att barn är kompetenta, intelligenta individer. De är fulla av olika förmågor och möjligheter som jag som lärare ska förvalta, bevara och ge förutsättningar för att kunna utveckla vidare.

Jag vill möta varje elev med vänlighet och respekt, precis på det sätt som jag själv vill att andra bemöter mig. Jag anser att min barnsyn och min kunskapssyn ligger till grund för mitt förhållningssätt. Jag agerar utifrån den syn jag har på barnet, och jag undervisar utifrån den syn jag har på kunskap.

Jag vill förmedla till eleverna att de är viktiga genom att lyssna till vad de har att säga, ge dem talutrymme och ge dem eget ansvar. Jag vill stärka eleven, inte stjälpa. Jag vill låta eleven växa som individ, inte skrämma eleven till tystnad.

Alla barn har möjlighet att tillägna sig kunskap, jag som lärare måste dock veta att de lär sig på olika sätt, olika snabbt och olika lätt. Det krävs av mig att jag har kunskap kring hur barn lär sig och jag anser att det är av stor vikt att lärandet är varierat och lustfyllt.

Jag måsta hämta eleven där den är i sin kunskapsutveckling, möta den och utmana den. Konsten är att ligga snäppet över elevens kunskapsnivå, jag anser att det är då eleven blir utmanad och vill lära. Hamnar jag under blir det för lätt och tråkigt, hamnar jag för högt över blir det för svårt och för eleven inte hanterbart.

Jag tror på att elever lär bäst i ett positivt inlärningsklimat, allvaret måste blandas upp med lustfyllda stunder som vi delar tillsammans. Mitt förhållningssätt är av största vikt för elevernas kunskapsinhämtning och återigen kan vi se sambandet mellan barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt.

Jag tror också att elever lär sig mer om de får tydlig positiv feedback, när de känner att jag står för det jag säger, jag har tydlig struktur och återkommande moment. Eleverna måste veta vad jag förväntar av dem och de måste få veta vad de kan förvänta sig av mig.

Utan goda relationer och ett gott klimat är det svårt att bedriva undervisning. För mig är det viktigt med en planering där det finns en tanke bakom de olika moment som eleverna möter. Jag ska veta varför jag gör olika saker, vet jag inte syftet och målet med det jag gör kan eleverna heller inte se meningen med arbetet, En utvärdering över mitt arbete krävs för att kunna förändra och förbättra, reflektioner för att få syn på olika handlingar.