Pedagogiskt forum, träff 1

I ett tidigare inlägg har jag berättat om mitt utvecklingsprojekt på den egna skolan. Jag har fått fria händer vad gäller planering av uppdraget och hur jag vill gå till väga. Det som är svårast i arbetet är tiden för sammankomster, i vår lärarvardag har vi tajta scheman, mycket undervisningstid och flera inbokade möten.

Vi är tre förstelärare på skolan och vi har alla var sitt utvecklingsprojekt som skall arbetas med, detta gör att det blir än mer sammankomster att boka in. Vi har gjort som så att vi har planerat in pedagogiska forum för våra projekt under redan inbokade lärarträffar så att det inte skall bli ytterligare möten. Vi kommer även att kunna använda oss av studiedagar och någon gång även utnyttja arbetslagstiden.

Den 2/12 – 14 bjöd jag in mina kollegor till min första träff. Temat för dagen var ”Kollegialt lärande och barnsyn”. Mitt utvecklingsprojekt handlar om lärares förhållningssätt och ledarskap i klassrummet och jag har funderat mycket kring i vilken ände jag ska börja. Jag vill t.ex. inte presentera aktuell forskning i ämnet och sedan försöka få alla att följa ”den rätta vägen”. Jag tänker att jag på något sätt måste börja från början och då få mina kollegor att reflektera över sin barnsyn, sin syn på lärande och sina tankar kring bemötande. Jag tror att starten på arbetet finns i oss själva och utifrån våra egna reflektioner kommer jag sedan att lägga upp arbetet vidare. Syftet med mitt första forum blev därför; att väcka inre tankar om det egna pedagogiska ledarskapet och målet; känna till vad kollegialt lärande innebär samt lägga grunden till ett pedagogiskt ställningstagande.

Jag ville, genom det upplägg som jag gjorde, väcka någon form av reflektion kring olika sätt att se på barn, bemötande och lärande.

Arbetsgången lade jag in i en Prezi, Prezi är en moln-tjänst där du kan skapa presentationer online. Jag startade upp arbetet med att presentera syfte och mål med forumet samt lite kort information om upplägget vidare, jag lyfte tankar om vikten av kollegialt lärande och vi såg sedan en film: ”Lärares professionella lärande och utveckling – Helen Timperley” av Ola Henningsson, som vi sedan kort samtalade om.

Efter filmen styrde jag över till ämnet barnsyn och hur olika vi bemöter barn beroende på vilken barnsyn vi har. Här ville jag nu komma åt varje kollegas egna tankar så jag valde att låta dem flödesskriva (se bild 6-10 i nedanstående Prezi). De fick skriva i ca 5 min/område, vilket resulterade i 3 olika textstycken var. Uppgiften var sedan att stryka under ett ord eller en mening ur varje stycke som man kände lite extra för. Dessa understrykningar fick mina kollegor sedan läsa upp, precis som när eleverna läser stafettläsning, ur ett stycke i taget. Resultatet blev att många viktiga tankar lyftes i rummet, alla hade varit delaktiga i arbetet och förhoppningsvis fått syn på en bit av sitt inre pedagogiska rum.

iPhone Image B20210iPhone Image B20257

Efter ovanstående moment valde jag att utgå från tre påståenden (se bild 11-14 i nedanstående Prezi). Mina kollegor fick diskutera ett påstående i taget, med sin granne. Dessa påståenden hade jag tagit från en artikel om olika slags barnsyn och hur olika vuxna bemöter barn beroende på vilken barnsyn de har. Denna artikel ”Självbilden och pedagogens påverkan” av Eva Johansson, fick sedan var och en läsa i lugn och ro för att sedan i grupper om ca 4 personer diskutera innehållet. Jag hade förberett diskussionsfrågor att utgå ifrån, dessa hittar du här: Gruppdiskussion utifrån artikel. De två sista frågorna är tänkta som underlag inför nästa pedagogiska forum.

iPhone Image B20233

Efter gruppdiskussionerna hade vi en återsamling, jag presenterade kommande forum och ”läxan” inför denna som löd enligt följande; ”Fundera över hur du synliggör din barnsyn i klassrummet, i din undervisning, i ditt ledarskap samt i ditt förhållningssätt då du möter dina elever. Skriv ner ett eller ett par exempel och ta med till nästa tillfälle som är den 13/1.”

Jag hoppas att mina kollegor gick hem med tankar och funderingar över sin egen barnsyn. Är du intresserad av att göra något liknande så är du välkommen att använda mitt upplägg. Träffen tog ganska precis 2 timmar.

Prezi om kollegialt lärande och barnsyn

 

Klassens spelregler

Introduktion
När jag introducerade begreppet ”Klassens spelregler” för ett par år sedan drog jag en parallell med sällskapsspel och vikten av att ha spelregler för att få spelet att fungera. Vi spekulerade i hur det skulle bli om alla deltagare gjorde upp egna regler som de sedan följde utan att ta hänsyn till de andras. Det blev en bra diskussion som sedan ledde oss in i arbetet med klassens spelregler.

Steg 1
Till en början fick eleverna en lång lista med påståenden där de skulle ringa in det som var viktigt för dem. Alla påståenden var skrivna som ett svar på frågan ”Vad är viktigt för dig i din klass? Det kunde vara påståenden som t.ex.
– Att vi hälsar på varandra
– Att jag får mycket tid för mig själv
– Att vi skrattar mycket tillsammans
– Att jag blir lyssnad på
Det fanns även rader för att skriva in egna förslag.

Elevernas uppgift blev sedan att rangordna de påståenden som de hade ringat in från 1 – 3 där 1 stod för det viktigaste. Detta gjorde eleverna anonymt, lämnade sedan in till mig och jag gjorde en sammanställning. Jag sorterade de olika påståenden så att de med flest ettor kom överst osv. Påståenden utan någon siffra alls tog jag bort. Kvar blev en gedigen lista med viktiga påståenden som eleverna hade röstat fram.

Steg 2
Nästa steg blev att i mindre grupper formulera om alla påståenden till elevernas egna. Varje grupp fick diskutera formulering samt vad spelregeln innebar för dem. Gruppens diskussioner och förslag på formulering redovisade sedan respektive grupp. Gruppernas anteckningar lämnades sedan in för en sammanställning.

Steg 3
Vid nästa tillfälle presenterade jag klassens spelregler i ett första utkast. Tillsammans tittade vi igenom spelreglerna och justerade sådant som inte kändes rätt. Vi diskuterade väldigt mycket innebörden av reglerna samt vikten av att få bort ”du får inte-regler”. Till slut presenterades de spelregler som alla kände sig förtrogna med.

Inför varje läsår
Detta var läsåret 12/13, sedan dess har eleverna i starten av varje läsår fått redigera sina spelregler vilket innebär att de diskuterar igenom dem, funderar över om de är rimliga, om de behöver omformuleras eller om någon spelregel skall tas bort/läggas till.

Läsårets spelregler 14/15

Klassens spelregler (1)

Hålla spelregler levande
Man kan ju sedan undra vad spelreglerna fyller för funktion och hur dessa hålls levande. Det är alltför lätt att regler hamnar på en vägg utan någon egentlig innebörd för dem som vistas där. För att hålla dem levande brukar jag, ett par gånger per termin, lyfta dessa igen i form av utvärderingsfrågor. Det kan t.ex. se ut så här:

Spelregler, frågor

Spelregler v 42

Jag kan sedan utifrån elevernas reflektioner utvärdera och följa upp de spelregler som eleverna lyfter som utvecklingsområden. Eleverna skriver sina reflektioner i kontaktkalendern en gång/vecka och jag bemöter alltid deras svar individuellt tillbaka i boken. Att arbeta med spelregler, reflektionsfrågor och feedback ser jag som en av de processer som måste arbetas med för att få fram det klimat i gruppen som jag önskar skapa och det är också en del av det viktiga värdegrundsarbetet.