”Rephrase” med åk 6

”I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.”  (Skolverket 2011)

Med eleverna i åk 6 har jag under en tid fokuserat på den sista meningen i ovanstående citat, i ämnet engelska, men helheten behöver ses för att få ett sammanhang. Konsten för oss lärare är att göra kunskapskraven begripliga för eleverna samt lära dem de små detaljerna som hjälper dem i sitt lärande. För att kunna använda sig av någon strategi eller som krävs för C-nivå; några olika strategier, måste eleverna först och främst förstå vad en strategi är men sedan även bli presenterade olika slags strategier för att träna på dessa.

I syftestexten för ämnet ser vi att strategier nämns då dessa ses som en form av hjälpmedel ”Eleverna ska ges förutsättningar för att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation” (Skolverket 2011). Även följande formulering syftar på strategier; ”Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen” (Skolverket 2011).

Med fokus på elevernas förmåga att samtala och tala har jag lyft strategin att omformulera (rephrase) under en tid då jag ser att eleverna gärna flikar in svenska ord när ordförrådet brister. I våra ”Walk and Talk” har jag märkt att orden inte räcker till; en elev ville t.ex. berätta om att den varit utomlands men kunde inte förklara hur, då ordet abroad inte fanns i elevens register och denne visste heller inte hur den skulle komma runt detta.

Vi har gjort olika övningar både i grupp och enskilt, inget avancerat utan jag har t.ex. skrivit ett ord på tavlan och eleverna har fått beskriva ordet med andra ord än det givna. Eleverna har också suttit i grupper och samtalat om olika givna områden, det har varit absolut förbjudet att flika in svenska ord istället skall omformuleringar göras. Annat som skulle kunna göras är att skapa kort med olika ord som eleverna sedan får dra, ett i taget, för att beskriva detta med andra ord.

Exempel på elevernas omformuleringar:

Christmas tree – It is a tree that you bring in to your house and decorate

Abroad – you travel to another country, you can go by plane or train or maybe by boat

Tag – it is a game that you can play together in a big group. One person is the ”taker” and this person must take another person who then becomes the new ”taker”.

Jag har märkt att genom att medvetandegöra eleverna och påvisa att omformulering är en strategi som de måste ta till i sina texter och i sitt tal, har deras ambitionsnivå höjts och de ser plötsligt språket som en ny utmaning.

Till dig som vill läsa mer om Strategier i engelska och moderna språk rekommenderar jag Skolverkets publikation med samma namn.

 

 

Kunskapsvägg

För att tydliggöra Lgr-11 tillsammans med eleverna så att de blir mer medvetna om vad de ska göra och vad de skall utveckla för att nå kunskapskraven har jag byggt upp en kunskapsvägg i klassrummet. Jag har använt Ulrika Elissons fina mall till kunskapsvägg.

Jag har satt upp tre ”träd/trådar” i klassrummet där det centrala innehållet, förmågorna och kunskapskraven synliggörs. De ämnen som är på väggen just nu är svenska, engelska och religion men även matematik kommer snart upp.

Att ha en kunskapsvägg tillgänglig i klassrummet gör att jag snabbt kan koppla det vi gör till kursplanen, jag upplever att detta har gjort både mig och eleverna mer medvetna speciellt vad gäller de olika förmågorna.

Så här ser det ut:
Tanken bakom är viktig

För mig är det väldigt viktigt att det finns en tanke bakom arbetet och att eleverna får vara med i processen. Väggen har därför byggts upp tillsammans med eleverna allt eftersom vi har arbetat med olika områden och förmågor. På detta sätt har de blivit involverade i processen och därmed även mer medvetna tänker jag.

För att indroducera arbetet med kunskapsväggen inledde jag arbetet med en Prezi, där jag utifrån Ullis kunskapsvägg presenterar det centrala innehållet och de olika förmågorna i engelska.

Kunskapskraven är inte med i presentationen, jag tycker att det blir för mycket information för eleverna på en och samma gång. Inför varje nytt arbetsområde har jag däremot presenterat centralt innehåll, aktuella förmågor och kunskapskrav.