Glosförhör genom Kahoot

Kahoot är inte något nytt men för mig har det gått sådär att bli en aktiv Kahootanvändare. I vintras, i januari närmare bestämt, var jag på Ma/NV-biennetten på Stockholms universitet där jag lyssnade till Camilla Askebäck Diaz som föreläste om ”NO och IKT – arbeta interaktivt och kollaborativt”. Föreläsningen peppade mig och inspirerade mig, jag ville tillbaka till klassrummet NU för att göra allt som Camilla visade oss. Så blev det dock inte… terminen var tuff och tiden knapp men nu, nu är läget förändrat. Vi har en ny organisation och det finns möjlighet att andas och att ta tag i de idéer som stått på kö.

Jag har länge tänkt att jag måste piffa till glosförhören lite, samt sättet vi tränar ordinlärning på. Frågan är om de ”traditionella” glosförhören ens är nödvändiga, troligtvis inte om det finns något som kan ersätta dem i klassrummet och dessutom på ett glädjefyllt och lekfullt sätt.

Kahoot är en början, jag har lagt in ett word quiz till imorgon av veckans glosor och efter det en survey så att eleverna får tycka till och utvärdera. Jag använder läroboken Happy year 6 och mitt quiz är kopplat till texten på sidan 18. Mitt användarnamn i Kahoot är Cecberia precis som mitt twitteralias.

Här kan du hitta mitt quiz!

Här kan du hitta utvärderingen!

Hur arbetar du med ordinlärning i klassrummet? Lämna gärna en kommentar med de arbetssätt som du använder och som du tycker är framgångsrika i ditt klassrum.

Workshop webbstjärnan

På uppdrag av webbstjärnan håller jag i workshops för lärare – ”kom igång med webbstjärnan”. Vill du lära dig mer om webbpublicering och verktyget wordpress och bor i eller i närheten av Enköping så har du nu möjlighet att anmäla dig till en workshop i september.

Syftet med workshopen är att ge dig som pedagog grundläggande kunskaper för att komma igång med webbpublicering. Du får också inspiration från andra projekt och tips på hur du kan lägga upp arbetet.Två tillfällen kommer att erbjudas varav du anmäler sig till ett av dessa; den 8/9 eller den 17/9 mellan kl. 12.30 – 16.30.

Länkar till anmälan:

8/9 – 15

17/9 – 15

Webbstjärnans blogg

Igår publicerades ett inlägg på Webbstjärnans blogg som handlar om hur jag ser på att arbeta med en klassblogg och vad den ger både mig och eleverna. Inlägget heter ”Bloggen är klassens samlingspunkt”.

Jag vill samtidigt påminna om att det fortfarande går att ge oss allmänhetens röst, det är fortfarande 15 dagar kvar av tävlingen.

/Cecilia

Källkritiksundervisning

Återigen vill jag hänvisa till den kurs jag har gått på Umeå Universitet ”Digital kompetens och lärande 1” där jag har varit tvingad att ta mig an uppgifter på ett sätt som jag inte har gjort tidigare. Jag skulle t.ex. skriva en lektionsplanering där det ingick lärande om sökning på internet och källkritik, för att sedan koppla detta till kurslitteraturen samt argumentera utifrån denna.

Hur ofta gör vi sådana gedigna pedagogiska planeringar där vi även kopplar dem till aktuell forskning? Jag tror inte att jag har fel när jag säger så gott som aldrig, inte så i detalj, däremot gör vi pp med forskningen vilande bakom oss för att vi har läst det senaste, lyssnat till var forskare har kommit fram till osv.

Troligtvis är det en fråga om tid och prioriteringar men när planeringen är gjord känns den mycket gedigen och jag kan helt säkert säga att den vilar på vetenskaplig grund.

Jag vill dela med mig av planeringen samt hur jag kopplade denna till kurslitteraturen, nedan redovisar jag för detta.

Inledning

Syftet med den här uppgiften är att jag ska kunna planera undervisning om informationssökning och källkritik på internet. För att kunna lägga upp en planering, samt senare undervisa utifrån denna, kräver att jag som lärare själv har kunskap i det aktuella ämnet. Lärare måste ha digital kompetens där kunskaper om hur man söker säkert på Internet samt hur man intar ett källkritiskt förhållningssätt ingår. En intressant fråga är om detta finns ute på skolorna? Jag tror att många elever får den undervisning i ämnet som läraren besitter samt har intresse för och just Internets användning är fortfarande en infekterad fråga då det finns en viss skepsis kring om det verkligen är bra. AnnBritt Enochsson lyfter flera punkter i frågan då hon redogör för några av Internets mörka sidor (Enochsson, 2007, kapitel 9). Jag tror att det är dessa mörka sidor som ofta sätter käppar i hjulet för Internets användning i klassrummen.

Jag har gjort en pedagogisk planering, för undervisning i åk 6, som jag kallar ”Sökning på Internet och källkritik”. Planeringen har jag skrivit i Infomentor som är den lärplattform vi använder oss av i Enköpings kommun. Planeringen är inte en introduktion av området då eleverna har arbetat med detta tidigare.

Källkritiksundervisning

Syftet med den planerade uppgiften är att eleverna skall få syn på hur olika deras faktatexter kan se ut beroende på vilken källa de har använt sig av. På detta sätt skall eleverna utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor vilket även är ett syfte i kursplanen för svenska (Skolverket, 2011).

Eleverna kommer att få undervisning om; informationssökning i några olika medier och källor, via sökmotorer på Internet samt hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt (Skolverket, 2011).

Jag väljer att starta upp arbetet med en film då jag anser att det är en bra upptakt inför ett nytt område. Eleverna får både visuell och auditiv input och det som visas i filmen leder ofta till intressanta diskussioner. Dessa diskussioner brukar även ge en liten hint om elevernas förkunskaper.

Jag har valt ut några begrepp som relaterar till informationssökning och källkritik som jag tycker är relevanta och viktiga för eleverna att kunna; upphovsman, fakta/åsikt, källa, källhänvisning och målgrupp. Om eleverna förstår och kan använda sig av dessa begrepp blir arbetet sedan lättare. Att arbeta med källkritik utan att veta vad en källa är blir naturligtvis svårt. Viktigt är också att visa på hur ofantligt många källor det finns, Kristina Alexandersson säger att en källa kan vara allt från ett kassakvitto till ett arkeologiskt fynd, en bra referensram att ta upp med eleverna tycker jag. Vidare delger Alexandersson en väldigt bra checklista kring hur man kan gå till väga när man undersöker en källa. Denna tänker jag kan vara väldigt användbar i det fortsatta arbetet med eleverna (Alexandersson 2012). Denna checklista stämmer även väl överens med de källkritiska principer som Torsten Thurén och George Strachal lyfter fram (Thurén & Strachal, 2011, s. 13ff).

Tillsammans med eleverna skall jag sedan titta på olika sökverktyg och fundera över hur sökmotorn väljer ut sina träffar, i vilken ordning dessa kommer och varför. Vi kommer att titta på några vanligt förekommande sökmotorer såsom Google, Yahoo och Youtube vilka redan är kända för eleverna. Thurén och Strachal diskuterar kring ovanstående i sin bok ”Källa: Internet” där de menar att det inte räcker med att kunna ”Googla” då sökmotorerna rangordnar sina resultat utifrån olika principer och inte utifrån tillförlitlighet. Vid ett senare lektionstillfälle kan det vara läge att titta vidare på den osynliga webben, som författarna hänvisar till, där man utifrån de webbplatser man har förtroende för söker sig vidare genom dess rekommenderade webbplatser/länkar (Thurén & Strachal, 2011, s. 12f).

Aktiviteten som jag har valt; att eleverna ska arbeta i par kring ett och samma ämne för att sedan göra jämförelser sinsemellan, påminner om det arbete som AnnBritt Enochsson tar upp på sidan 54 i boken ”Internetsökningens didaktik” om Lucia. Författaren berättar att eleverna började fundera över vad man kan tro på eller inte, samt att de efter flera år fortsatte att ifrågasätta den information de stötte på (Enochsson, 2007). Det är precis detta som jag vill ska hända genom den undervisningen som jag skall ge eleverna utifrån min pedagogiska planering.

Sammanfattning

Ovan har jag, utifrån min pedagogiska planering om sökning på Internet och källkritik, stärkt vissa delar och tankegångar i planeringen utifrån aktuell forskning vad gäller bl.a. Internet, informationssökning och källkritik. Det har varit ett intressant arbete, då det blir tydligt i planeringen att den vilar på vetenskaplig grund.

 

Referenser

Litteratur

Enochsson, A. (2007). Internetsökningens didaktik. Stockholm: Liber.

Thurén, T., & Strachal, G. (2011). Källa: internet. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Elektroniska dokument

Alexandersson, K. (2012). Källkritik på Internet. Stockholm: .se. Hämtat från https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/

Skolverket (2011). Den nya samlade läroplanen. Hämtat från: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Sidor från Internet

Infomentor http://www.infomentor.se/